• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Regelverk för tiotaggare
  • /

Regelverk för tiotaggare

Anmälan om alternativ ITP eller övergång till ITP 1 är att betrakta som oåterkallelig så snart den kommit in till Collectum. Återgång till hel ITP 2 kan inte ske i samma anställning utan endast vid byte av arbetsgivare.

En förutsättning för registrering av alternativ ITP eller övergång till ITP 1 är att tjänstemannen är född 1978 eller tidigare och har en pensionsmedförande årslön som överstiger 10 inkomstbasbelopp. En tjänsteman som redan är registrerad med alternativ ITP kan dock efter överenskommelse med arbetsgivaren övergå till ITP 1 även om lönen understiger 10 inkomstbasbelopp.

Om alternativ ITP eller övergång till ITP 1 ska fortsätta att gälla vid byte av anställning mellan bolag inom samma koncern, behöver årslönen inte överstiga 10 inkomstbasbelopp, om arbetsgivaren och tjänstemannen är överens.

Anmälan om alternativ ITP eller övergång till ITP 1 anmäls på avsedd blankett, som finns i Collectums internetkontor.

En korrekt blankett måste vara Collectum tillhanda senast den sista dagen inom aktuell tidsgräns. Inkommer blanketten därefter gäller normalt sett alternativ ITP eller övergång till ITP 1 från den månad blankett inkommer. Tänk därför på att skicka blanketten till Collectum i god tid så att inte en försenad postgång innebär att den inkommer efter ett månadsskifte.

Ansvar för insänd blankett

Arbetsgivaren ansvarar för att den blankett som skickats in till Collectum är en korrekt, komplett och registrerbar originalhandling. Om detta inte uppfylls och blanketten måste återsändas för komplettering, kan det innebära att önskad tidpunkt för registrering senareläggs.

Arbetsgivaren ansvarar för att kontrollera att den insända blanketten blir registrerad, vilket kan göras via Collectums elektroniska tjänster direkt efter att Collectums registrering skett. Om registrering uteblir ska Collectum kontaktas omgående.

Om blankett inte inkommit till Collectum måste ny blankett i original inkomma.

Val av alternativ ITP eller övergång till ITP 1 medges retroaktivt från anställningens första försäkringsmånad om korrekt anmälan kommer in till Collectum inom sex månader från anställningsmånaden. Retroaktiv registrering av alternativ ITP eller övergång till ITP 1 innebär korrigering av tidigare debitering enligt de nya förutsättningarna.

Om anmälan kommer in efter sex månader

Kommer anmälan om val av alternativ ITP eller övergång till ITP 1 in till Collectum senare än sex månader från anställningens första försäkringsmånad, gäller den nya pensionslösningen från och med den månad blanketten har inkommit till Collectum.

Om en nyanställd har haft alternativ ITP eller gått över till ITP 1 i en tidigare anställning, ansvarar den nya arbetsgivaren själv för att anmäla till Collectum om alternativ ITP eller övergång till ITP 1 ska gälla istället för hel ITP 2 även i den nya anställningen. Tidsgränsen om anmälan inom sex månader från anställningens början, enligt ovan, gäller även här.

För den vars pensionsmedförande årslön överstiger 10 inkomstbasbelopp under pågående anställning medges val av alternativ ITP eller övergång till ITP 1 tidigast från och med den månad Collectum får in en korrekt anmälan.

Tjänstemannen fortsätter att ha alternativ ITP eller ITP 1 under pågående anställning, även om lönen skulle komma att understiga tio inkomstbasbelopp, efter den tidpunkt som registreringen gäller ifrån.

Under januari månad kan man välja alternativ ITP eller övergång till ITP 1 baserat på föregående års inkomstbasbelopp. Förutsättningen är att personen var anställd av samma arbetsgivare redan i december, och att lönen var tillräckligt hög för att välja alternativ ITP eller övergång till ITP 1 under december om valet hade inkommit då. Den anställde ska före årsskiftet ha erbjudits att teckna alternativ ITP eller övergång till ITP 1.

Observera att alternativ ITP eller övergång till ITP 1 i dessa fall gäller från januari.

Vid återgång efter tjänstledighet måste det klargöras om det har varit en bruten eller obruten anställning, det vill säga om tjänstemannen har stått till arbetsgivarens förfogande under tjänstledigheten eller inte. Vid obruten anställning fortsätter tjänstemannen att ha alternativ ITP eller ITP 1 enligt tidigare registrering. Collectum måste få ett intygande från arbetsgivaren om att den anställde stått till arbetsgivarens förfogande under hela tjänstledigheten och att anställningen är att anse som obruten. Om detta inkommer till Collectum kan alternativ ITP eller övergång till ITP 1 återigen registreras.

Om den anställde haft en ITP-försäkring hos en annan arbetsgivare under tiden som tjänstledigheten varat, kan det aldrig anses vara en obruten anställning hos den arbetsgivare där tjänstledigheten varit.

I det fall den anställde, eller dennes efterlevande, skulle ifrågasätta registreringen av pensionslösning, gäller följande: Kan ingen dokumentation om att det är en obruten anställning visas upp för Collectum är det möjligt att den anställde beviljas hel ITP 2 och att arbetsgivaren debiteras retroaktiva premier och i förekommande fall påförs en retroaktiv PRI-kostnad.

Om inte annat meddelas betalar arbetsgivaren ITPK-premie som vanligt.

I de fall den anställde väljer att ITPK-premien ska inkluderas i den alternativa pensionslösningen upphör Collectums fakturering av ITPK från månaden efter det att Collectum tagit emot en korrekt, komplett och registrerbar originalhandling. Detta gäller även vid nyanställning.

Så länge ITPK-premien är inkluderad i den alternativa pensionslösningen kan arbetsgivaren inte betala kompletterande premier till den anställdes ITPK.

Om en tjänsteman som har ITPK-premien inkluderad i den alternativa pensionslösningen istället återigen ska ha ITPK, gäller det från månaden Collectum tagit emot en korrekt, komplett och registrerbar originalhandling. Premien för ITPK återgår då till den ordinarie debiteringen beträffande ITPK.

Om tjänstemannen avstått från framtida inbetalningar till familjepensionen tillförs dessa premier tjänstemannens ITPK-försäkring. Ett avstående från framtida inbetalningar till familjepension är permanent och gäller samtliga anställningar tjänstemannen kommer att ha med ITP 2 fram till pensionering.

En tjänsteman som gjort ett avstående av familjepension kan fortfarande välja alternativ ITP för ålderspensionspremien över 7,5 inkomstbasbelopp. Premien för familjepensionspremien fortsätter att tillföras den anställdes ITPK.

En tjänsteman som redan valt alternativ ITP kan inte avstå från familjepension förrän byte sker till ny arbetsgivare och hel ITP 2 gäller. Detta eftersom alternativ ITP tecknats istället för ITP 2:s ålderspension och familjepension på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Om tjänstemannen väljer av alternativ ITP inom sex månader från anställningens början och alternativ ITP ska gälla med retroaktiv verkan kan det uppstå en ”krock” mellan valet av alternativ ITP och avståendet av familjepension. Ett avstående av familjepension blir ogiltigt om alternativ ITP registreras före tidpunkten för avståendet. Eventuella premier avseende avståendet som förstärkt tjänstemannens ITPK återtas då retroaktivt. Registreras alternativ ITP per samma tidpunkt som avståendet av familjepension eller senare så påverkas inte avståendet.

Ett koncerndirektiv är ett administrativt avtal mellan arbetsgivaren och Collectum. Direktivet innebär att anställda tjänstemän som valt alternativ ITP eller övergång till ITP 1 automatiskt behåller den pensionslösningen vid direkta anställningsbyten inom arbetsgivarkoncernen. Om hel ITP 2 återigen ska vara gällande åtar sig arbetsgivaren hela ansvaret för att rapportera detta till Collectum.

För att teckna ett koncerndirektiv kontaktar arbetsgivaren Collectum i ett mejl där det tydligt framgår vilka bolag som ska ingå i direktivet, vilken typ av direktiv som önskas (alternativ ITP eller övergång till ITP 1) samt vem direktivet ska skickas till för underskrift.

Är arbetsgivaren och den anställde inte överens om att alternativ ITP eller övergång till ITP 1 ska gälla efter anställningsbyte inom arbetsgivarkoncernen gäller hel ITP 2 i Alecta. Detta gäller oavsett vilken pensionslösning som den anställde har haft i tidigare anställning. Innebörden blir att den anställde med alternativ ITP eller övergång till ITP 1 har en ensidig rätt att återgå till ITP 2 vid varje anställningsbyte.

Om försäkringens omfattning i Alecta senare skulle ifrågasättas av den anställde eller av dennes efterlevande, gäller följande: Kan ingen dokumenterad överenskommelse om alternativ ITP eller övergång till ITP 1 mellan arbetsgivaren och den anställde visas upp för Collectum, är det möjligt att den anställde beviljas hel ITP 2 och att arbetsgivaren debiteras retroaktiva premier och i förekommande fall påförs en retroaktiv PRI-kostnad.

Läs mer om ansök om koncerndirektiv.

Om företaget där tjänstemannen arbetar fusioneras med ett annat företag – i lagens mening* – behåller tjänstemannen sin alternativa ITP eller sin ITP 1. Vid fusion är anställningsförhållandena att betrakta som oförändrade.

Övertar en arbetsgivare hela eller delar av en verksamhet med personal gäller att de tjänstemän som har valt alternativ ITP eller har övergått till ITP 1 måste skicka in nya underlag som styrker att valen ska kvarstå. Hanteringen likställs med nyanmälan.

* Fusionen ska ha registrerats hos Bolagsverket.

Om arbetsgivaren övergår till ett kollektivavtal som är förenat med att tillämpa ITP, är redan gjorda tiotaggarval att betrakta som fortfarande gällande även inom ITP. Anställningsförhållandena är att betrakta som oförändrade.

Kontakta Collectum för information om vilken dokumentation Collectum behöver i dessa fall.

Informationen ovan är en sammanfattning av gällande regelverk och rutiner avseende berörda områden beslutade av ITP-nämnden och Collectum. Vid frågor och ytterligare detaljer ber vi er att kontakta oss.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm