• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Visselblåsarfunktion
  • /

Rapportera överträdelser

Collectum har en visselblåsarfunktion där du anonymt och på ett säker sätt kan lämna information om missförhållanden.

Regelefterlevnad och affärsetik har stor betydelse för oss. Vi gör ständigt överväganden i vår vardag med mål att agera utifrån tillämpliga lagar, regler och interna styrdokument.

Inom verksamheten finns kontroller och rutiner som är utformade för att upptäcka och förhindra missförhållanden och bedrägliga handlingar. Men inte ens de mest effektiva kontroller kan helt skydda oss mot alla tänkbara oegentligheter. Vi inom Collectum uppmuntrar därför till att rapportera om eventuella missförhållanden och oegentligheter till oss.

Vad kan jag rapportera?

Om du misstänker missförhållanden eller oegentligheter kan du rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion, exempelvis vid korruption, diskriminering, säkerhetsbrister eller miljööverträdelser. Collectum har nolltolerans mot detta. Du behöver inte ha bevis, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för oss att bedöma om en överträdelse har begåtts. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar, så länge uppgifterna inte är uppenbart medvetet oriktiga.

Kundklagomål anses inte som ett visselblåsningsärende och ska inte anmälas via den här sidan. Anmäl kundklagomål här.

Hur kan jag rapportera?

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, revisions- och rådgivningsföretaget KPMG. Enklast gör du en anmälan med brev eller telefon men du har även möjlighet att ringa och boka ett personligt möte. Du behöver lämna en kort beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt.

Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt ärende, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ärendet.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret via länken nedan.

Anmälan

Amälan görs här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har skickat ditt meddelande får du ett ärende-id och lösenord på skärmen. Spara dessa säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Den anonyma dialogen gör att vi kan arbeta tillsammans i utredningsprocessen, samtidigt som du behåller din anonymitet. Om du glömmer dina personliga inloggningsuppgifter kan de inte återställas av säkerhetsskäl. Vi ber dig då i så fall skicka en ny rapport som hänvisar till den ursprungliga rapporten.

Rapporteringen kan även göras via telefonsvar: 0771-40 16 11

KPMG:s mottagningsenhet gör en initial bedömning av ärendet. Rapporten och den initiala bedömningen vidarebefordras till förutbestämda kontaktpersoner inom Collectum för vidare hantering och åtgärdsplanering. KPMG säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Collectum som berörs av rapporten.

Rapportering till behörig myndighet

Det är möjligt att larma om missförhållanden både till oss enligt ovan eller till en ansvarig myndighet, till exempel Integritetsskyddsmyndigheten, Finansinspektionen eller Arbetsmiljöverket.

Anmälan som avser misstankar om ett företag eller en privatperson som brutit mot ett regelverk som omfattas av Finansinspektionens tillsynsansvar kan anmälas till Finansinspektionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan som gäller missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm