Alecta Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Liten andel

Strategiska tillgångar

Nej

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Fördelning
Fördelningen mellan olika tillgångsslag beror på den pensionsförsäkrades ålder:

  • Fram till 63 år placeras en större andel av pensionskapitalet i aktier, cirka 60 procent för att ge möjlighet till hög avkastning (den högre risken innebär också att kapitalet under perioder kan sjunka relativt kraftigt i värde).

  • Från 63 år sänks andelen aktier något, till 50 procent för att stabilisera pensionskapitalets värde.

  • Under utbetalningsfasen ökar andelen räntor och andelen aktier minskar till 40 procent för att begränsa risken för att förlora en stor del av kapitalet. Placeringsrisken blir lägre men inte låg.

Alectas riktmärken för pensionskapitalets placering fram till 63

Långsiktig målbild för fördelning mellan olika tillgångar

  • 60 % aktier
  • 20 % räntebärande värdepapper
  • 20 % alternativa investeringar*

* Alternativa investeringar kan till exempel vara investeringar i fastigheter, infrastruktur och övriga tillgångar som inte ryms inom aktier och räntebärandevärdepapper.

Förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Vid utbetalningens början garanteras månadsbeloppet motsvara minst 70 procent av pensionskapitalet. Dessutom garanteras en pension motsvarande 70 procent av aktuellt pensionskapital även ett och två år efter den första utbetalningen.