AMF Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Nej

Strategiska tillgångar

Mycket liten andel

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Fördelning

Den totala avkastningen fördelas mellan pensionsspararna i form av en individuellt bestämd avkastningsdel och en gemensam/kollektiv avkastningsdel. Den individuellt fördelade avkastningen utgår från storleken på garantivärdet i det enskilda pensionskapitalet.

Den gemensamma, kollektiva, avkastning som alla får baseras på AMF:s gällande mål om den minsta placeringsrisk (lägsta andel aktier) som alla AMF:s pensionssparare ska ha oavsett storleken på garantivärde och överskott.

Långsiktig målbild för fördelning av AMF:s tillgångar

  • Aktier 45 %
  • Räntebärande tillgångar 25 %
  • Fastigheter 20 %
  • Alternativa tillgångar 10%

Den faktiska fördelningen kan avvika från målbilden i syfte att skapa hög avkastning givet marknadsförutsättningar.

Förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Garantiförstärkning sker normalt 5 år före avtalad pensionsålder och sker successivt månadsvis med sikte på att försäkringens andel av överskott vid avtalad pensionsålder inte ska överstiga 45 procent. Under utbetalningstid fortsätter garantiförstärkningen årsvis vid behov i syfte att bibehålla den finansiella risken i försäkringen under de första 15 åren. Därefter minskas risken i försäkringen ytterligare genom garantiförstärkning utifrån att försäkringens andel överskott inte ska överstiga 37,5 procent.