Nordea Traditionellförsäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja

Strategiska tillgångar

Ja

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Fördelning
Den enskilda försäkringen har placering i en eller två tillgångsportföljer. Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Skriv tabellbeskrivning här

Tillväxtportföljen består av

Trygga portföljen består av

55 % aktiefonder

10 % aktiefonder

25 % räntebärande fonder

75 % räntebärande fonder

10 % i fastigheter

10 % i fastigheter

10 % i alternativa tillgångar

5 % i alternativa tillgångar

  • Fram till 10 år före avtalad pensionsålder (normalt 55 år) placeras kapitalet i sin helhet i Tillväxtportföljen.

  • Från 10 år före avtalad pensionsålder fram till avtalad pensionsålder omfördelas tillgångarna från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen med 1/16 per år.

  • Under utbetalningstid placeras 69 % i Trygga portföljen och 31 % i Tillväxtportföljen.


Förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Det intjänade pensionsbeloppet förstärks ytterligare utöver premiegarantin i det fall 85 procent av försäkringskapitalet vid avtalad pensionsålder skulle överstiga premiegarantin baserad på 100 procent av inbetalda premier.

Entrélösning - Nordea ITP
Entrélösningen består av fem fonder. Aktiedelen består av en global aktiefond och en nordisk småbolagsfond. Räntedelen består av en kort och en lång räntefond samt en realräntefond. Fram till fem år innan avtalad utbetalningstidpunkt är hela kapitalet placerat i aktieportföljen. Därefter sker en successiv omfördelning till ränteportföljen. Vid livsvarig utbetalningsperiod pågår omfördelning till ränteportföljen under 15 år efter avtalad utbetalningstidpunkt.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen. För att se bolagets valbara fonder, klicka på fliken Avgifter högst upp i tabellen och sedan på Detaljer till höger vid respektive bolag.


FondKategori


Nordea Institusjonella Aktiefonden Världen icke-utd

Global, mix bolag

Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar,SEK icke-utd

Ränte - SEK obligationer, mix

Nordea Nordic Small Cap K SEK

Norden, små-/medelstora bolag

Nordea SEK Instituutiokorko K SWE

Ränte - SEK obligationer, korta

Nordea SVE Reaalikorko K SEK

Ränte - SEK obligationer, reala

Fram till att den försäkrade är 60 år är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor. Från 80 år är andel räntor som högst, 75 procent.