Alecta Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Liten andel

Strategiska tillgångar

Nej

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara.

Med ”alternativa tillgångar” avser Collectum i huvudsak tillgångar där det inte finns en likvid marknad exempelvis private equity och företagslån med hög kreditrisk.

** Med ”räntor” avser Collectum i huvudsak statsobligationer och likvida företagsobligationer

Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Exempel på hur kapitalet placeras för en anställd som kommer in i ITP vid 25 år.

Fördelning
Fördelningen mellan olika tillgångsslag beror på den pensionsförsäkrades ålder:

  • Fram till 63 år placeras en större andel av pensionskapitalet i aktier, ca 60 procent för att ge möjlighet till hög avkastning (den högre risken innebär också att kapitalet under perioder kan sjunka relativt kraftigt i värde).
  • Från 63 år sänks andelen aktier något, till 50 procent för att stabilisera pensionskapitalets värde.
  • Under utbetalningsfasen ökar andelen räntor och andelen aktier minskar till 40 procent för att begränsa risken för att förlora en stor del av kapitalet. Placeringsrisken blir lägre men inte låg.

Alectas riktmärken för pensionskapitalets placering fram till 63

Skriv tabellbeskrivning här

Långsiktig målbild för fördelning mellan olika tillgångarAktier

60 %

Räntebärande papper

20 %

*Alternativa investeringar

20 %

* Alternativa investeringar kan till exempel vara investeringar i fastigheter, infrastruktur och övriga tillgångar som inte ryms inom aktier och räntebärandevärdepapper.

graf

 

Möjlighet till förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Garantiförstärkning sker om den ger upphov till ett högre garanterat belopp än det redan garanterade

Vid utbetalningens början garanteras månadsbeloppet motsvara minst 70 procent av pensionskapitalet. Dessutom garanteras en pension motsvarande 70 procent av aktuellt pensionskapital även efter det första och andra utbetalningsåret om det varit en positiv utveckling av pensionskapital.