Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Liten andel

Strategiska tillgångar

Nej

*Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Fördelning
Fördelningen mellan olika tillgångsslag beror på den pensionsförsäkrades ålder:

  • Fram till strax före pensionstidpunkten (65 år) placeras en större andel av pensionskapitalet i aktier för att ge möjlighet till hög avkastning (den högre risken innebär också att kapitalet under perioder kan sjunka relativt kraftigt i värde).

  • Strax före pensioneringstidpunkten sänks andelen aktier något (50 procent) för att stabilisera pensionskapitalets värde.

  • Under utbetalningsfasen ökar andelen räntor och andelen aktier minskar ytterligare för att begränsa risken för att förlora en stor del av kapitalet. Placeringsrisken blir lägre men inte låg.

Alectas riktmärken för pensionskapitalets placering vid olika åldrar:

*Avser i huvudsak aktier. Alectas placeringspolicy medger avvikelser från satta riktmärken för att hantera de finansiella marknadernas kortsiktiga upp- och nedgångar och därmed skapa högsta möjliga avkastning.