AMF Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja

Strategiska tillgångar

Mycket liten andel

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Med ”alternativa tillgångar” avser Collectum i huvudsak tillgångar där det inte finns en likvid marknad exempelvis private equity och företagslån med hög kreditrisk.

Med ”räntor” avser Collectum i huvudsak statsobligationer och likvida företagsobligationer

Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Exempel på hur kapitalet placeras för en anställd som kommer in i ITP vid 25 år.

Fördelning

Kapitalförvaltningen sker inom ramen för en totalportfölj. Pensionsförsäkringarna tilldelas olika stor del av totalportföljens avkastning.

Den del av försäkringens kapital som beräknas behövas för att betala ut det garanterade utbetalningarna (garantivärdet) tilldelas avkastning från tillgångar med medelhög risk. (Medelhög risk = ca 35% i aktier och private equity.)

Kvarstående andel kapital, ”överskottet”, tilldelas avkastning från huvudsakligen aktier. och private equity Överskottets storlek beror bland annat på den avkastning som varit och aktuell ålder.

Försäkringens placeringsrisk blir därmed individuell.

v tabellbeskrivning här

Långsiktig målbild för fördelning av AMF:s tillgångar


Aktier

45 %

Räntebärande tillgångar

25 %

Fastigheter

20 %

Alternativa tillgångar

10 %

Fördelningen i totalportföljen varierar över tid beroende på bolagets solvens och marknadsförutsättningar.


Graf AMF

Möjlighet till förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Garantiförstärkning sker om den ger upphov till ett högre garanterat belopp än det redan garanterade

Garantiförstärkning sker normalt 5 år före avtalad pensionsålder och sker successivt månadsvis med sikte på att försäkringens andel av överskott vid avtalad pensionsålder inte ska överstiga 45 procent. Under utbetalningstid fortsätter garantiförstärkningen årsvis vid behov i syfte att bibehålla den finansiella risken i försäkringen under de första 15 åren. Därefter minskas risken i försäkringen ytterligare genom garantiförstärkning utifrån att försäkringens andel överskott inte ska överstiga 37,5 procent