Folksam Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Mycket liten andel

Strategiska tillgångar

Mycket liten andel

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Med ”alternativa tillgångar” avser Collectum i huvudsak tillgångar där det inte finns en likvid marknad exempelvis private equity och företagslån med hög kreditrisk.

Med ”räntor” avser Collectum i huvudsak statsobligationer och likvida företagsobligationer

Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Exempel på hur kapitalet placeras för en anställd som kommer in i ITP vid 25 år.

Fördelning

Placeringen sker med fördelning i olika tillgångsslag beroende på ålder. Den avkastning som den enskilda pensionsförsäkrade får blir ett resultat av pensionskapitalets fördelning mellan en låg- respektive en högriskportfölj. Avkastningen före 55 år är individuellt beräknad medan t avkastningen från 55 år blir mer lika mellan pensionsspararna.

Pensionskapitalets uppskattade placeringsrisk vid olika åldrar:

Exempel på hur premien placeras vid olika åldrar

Skriv tabellbeskrivning här

Ålder

Aktier

Fastigheter och alternativa placeringar

Räntebärande placeringar

25 år

57 %

15 %

28 %

35 år

53 %

17 %

31 %

45 år

48 %

19 %

34 %

55 år

43 %

20 %

37 %

65 år

36 %

23 %

41 %

 

Med början från 55 års ålder omplaceras även pensionskapitalet enligt den fördelning som gäller för premien.

Graf  Folksam

Möjlighet till förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Garantiförstärkning sker om den ger upphov till ett högre garanterat belopp än det redan garanterade

Folksam använder ordet ”Plusgarantin” för garantiförstärkningen. Garantiförstärkningen innebär att om 60 procent av pensionskapitalet vid 55 års ålder ger ett belopp som är högre än det garanterade, höjs det garanterade pensionsbeloppet. Procentandelen ökar årligen så att det garanterade pensionsbeloppet vid 65 års ålder beräknas på 80 procent av pensionskapitalet