Nordea Traditionellförsäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.

Table description


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja

Strategiska tillgångar

Ja

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Med ”alternativa tillgångar” avser Collectum i huvudsak tillgångar där det inte finns en likvid marknad exempelvis private equity och företagslån med hög kreditrisk.

Med ”räntor” avser Collectum i huvudsak statsobligationer och likvida företagsobligationer

Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Exempel på hur kapitalet placeras för en anställd som kommer in i ITP vid 25 år.

Fördelning
Den enskilda försäkringen har placering i en eller två tillgångsportföljer. Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Skriv tabellbeskrivning här

Tillväxtportföljen består av

Trygga portföljen består av

55 % aktiefonder

10 % aktiefonder

25 % räntebärande fonder

75 % räntebärande fonder

10 % i fastigheter

10 % i fastigheter

10 % i alternativa tillgångar

5 % i alternativa tillgångar

  • Fram till 10 år före avtalad pensionsålder (normalt 55 år) placeras kapitalet i sin helhet i Tillväxtportföljen.
  • Från 10 år före avtalad pensionsålder fram till avtalad pensionsålder omfördelas tillgångarna från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen med 1/16 per år.
  • Under utbetalningstid placeras 69 % i Trygga portföljen och 31 % i Tillväxtportföljen.

Graf Nordea

Möjlighet till förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Vid pensionsåldern räknas de redan garanterade månadsbeloppen till ett kapitalvärde. Om det värdet understiger 85% av hela försäkringskapitalets värde så blir skillnaden grund för en garantiförstärkning. Det belopp som då förstärker det redan minsta garanterade månadsbeloppet beräknas utifrån utbetalningens förväntade längd.

Entrélösning - Nordea ITP
Entrélösningen består av fem fonder. Aktiedelen består av en global aktiefond och en nordisk småbolagsfond. Räntedelen består av en kort och en lång räntefond samt en realräntefond. Fram till fem år innan avtalad utbetalningstidpunkt är hela kapitalet placerat i aktieportföljen. Därefter sker en successiv omfördelning till ränteportföljen. Vid livsvarig utbetalningsperiod pågår omfördelning till ränteportföljen under 15 år efter avtalad utbetalningstidpunkt.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.


FondKategori


Nordea Institusjonella Aktiefonden Världen icke-utd

Global, mix bolag

Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar,SEK icke-utd

Ränte - SEK obligationer, mix

Nordea Nordic Small Cap K SEK

Norden, små-/medelstora bolag

Nordea SEK Instituutiokorko K SWE

Ränte - SEK obligationer, korta

Nordea SVE Reaalikorko K SEK

Ränte - SEK obligationer, reala

Fram till att den försäkrade är 60 år är hela kapitalet investerat i aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor. Från 80 år är andel räntor som högst, 75 procent.

Nordeas prognosränta är 0 % under första 5 årens utbetalning och är därefter 3,03 %.