Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja (10 %*)

Strategiska tillgångar

Ja (5 %*)


*Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Fördelning
I Skandia har alla samma placeringsrisk och därmed får allt pensionskapital samma tillväxt.

Skandias riktmärken för pensionskapitalets placering vid olika åldrar:

*Avser i huvudsak aktier och alternativa tillgångar. Skandias placeringspolicy medger avvikelser från satta riktmärken för att hantera de finansiella marknadernas kortsiktiga upp- och nedgångar och därmed skapa högsta möjliga avkastning.