SPP Traditionell försäkring

Pensionskapitalets placering
Pensionskapitalet placeras i huvudsakligen aktier, fastigheter och räntor.


TillgångsslagPensionskapitalets placering


Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja

Strategiska tillgångar

Nej

*Collectum har för alla försäkringsgivare gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och ”strategiska tillgångar i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Med ”alternativa tillgångar” avser Collectum i huvudsak tillgångar där det inte finns en likvid marknad exempelvis private equity och företagslån med hög kreditrisk.

Med ”räntor” avser Collectum i huvudsak statsobligationer och likvida företagsobligationer

Detta gör att tillgångsredovisningen kan skilja från försäkringsgivarens egen.

Exempel på hur kapitalet placeras för en anställd som kommer in i ITP vid 25 år.

Fördelning

Försäkringen har en individuell fördelning beror på

  • Tid kvar till utbetalning
  • Utbetalningsperiodens längd
  • Försäkringens överskott*

Försäkringens överskott, den del av försäkringens kapital som inte behövs för att säkra upp de framtida garanterade utbetalningar, placeras i delportfölj ”Tillväxt” vilken består till huvuddel av aktier och private equity men också fastigheter. Övrigt kapital ska säkra upp de framtida garanterade utbetalningarna och placeras med lägre risk i delportföljerna Trygg och Stabil, vilka har en hög andel räntor men med olika tidslängd (ränterisk) och kreditrisk.

Som kund kan man logga in på spp.se för att se kapitalet och den individuella fördelningen.


Möjlighet till förstärkning av garanterat pensionsbelopp

Garantiförstärkning sker om den ger upphov till ett högre garanterat belopp än det redan garanterade

Om det garanterat utbetalningsbeloppet är mindre än 70 procent av totala utbetalningsbeloppet görs en förstärkning så att garanterat utbetalningsbelopp blir 70 procent av det totala utbetalningsbeloppet. Garantiförstärkningen sker i samband med pensionstidpunkten samt därefter vid varje årsdag om förutsättningarna är uppfyllda.

Entrélösning SPP- Ett val ITP

Entrélösningen består av elva olika fonder. Samtliga fonder kommer från Storebrand varav fem fonder är aktiefonder och sex är räntefonder. Aktiefonderna utgörs av två globalfonder, två Sverigefonder och en tillväxtmarknadsfond. Räntedelen utgörs av en mix av korta och långa räntefonder och företagsobligationsfonder. Nedtrappning av risken börjar 6 år innan pension.

Tabellen visar de fonder som ingår i entrélösningen.


FondKategori


Storebrand Emerging Markets Plus A SEK

Tillväxtmarknader

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, företag

Storebrand Global Företagsobligation A SEK

Ränte - övriga obligationer

Storebrand Global Plus A SEK

Global, mix bolag

Storebrand Global Solutions A SEK

Global, mix bolag

Storebrand Grön Obligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, mix

Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk

Storebrand Kortränta A SEK

Ränte - SEK obligationer, korta

Storebrand Obligation A SEK

Ränte - SEK obligationer, mix

Storebrand Sverige Plus A SEK

Sverige

Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK

Sverige, små-/medelstora bolag

Fram till att den försäkrade är 59 år är hela kapitalet investerat i fem olika aktiefonder och därefter viktas pensionskapitalet över till att även innehålla räntor.