• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • ITP sjö/skärgård
 • /

ITP sjö/skärgård

För sjöbefäl gäller ITPs sjöavtal. Rederier och andra företag som är medlemmar i Sjöfartens Arbetsgivareförbund/Almega Tjänsteföretagen bransch skärgård eller har tecknat ett så kallad hängavtal med Sjöbefälsföreningen (SBF) ska tillämpa detta avtal för sina anställda sjöbefäl. Ett sådant avtal omfattar även vanlig ITP för landanställda tjänstemän.

ITPs sjöavtal skiljer sig i vissa avseenden från det ITP-avtal som gäller för landanställda tjänstemän. Det gäller bland annat lönebegreppet, regler för vikarier samt ersättning vid sjukdom.

ITP 1 och ITP 2

Precis som inom den ordinarie ITP-planen innehåller ITPs sjöavtal två avdelningar: ITP 1 sjö/skärgård för födda 1979 eller senare och ITP 2 sjö/skärgård för födda 1978 eller tidigare.

Olika lönebegrepp gäller för ITP 1 sjö/skärgård och ITP 2 sjö/skärgård, och lönen ska anmälas vid olika tillfällen – månadsvis respektive årsvis.

Rapportera ändringar till oss

Ni sköter all rapportering i vårt internetkontor. Nya medarbetare och avslutade anställningar rapporterar ni precis enligt samma regelverk som ordinarie ITP. När det gäller lön och sjukanmälan finns dock några skillnader att tänka på:

ITP 1 sjö/skärgård

För anställda med ITP 1 skärgård rapporterar ni varje månad den utbetalda bruttolönen, före avdrag för skatt och efter bruttolöneavdrag.

För anställda med ITP 1 sjö ska ni varje månad beräkna och rapportera summan av:

 • den fasta månadslönen (tarifflön eller så kallad enhetslön)
 • pensionsgrundande vivre, 7 395 kronor för 2024 (gäller enbart ITP sjö, inte ITP skärgård)
 • eventuella lönetillägg (se längre ner).

Utöver det ska ni för ITP sjö lägga till 15 procent av eventuell kontant utbetald bruttolön som den anställde får, och som inte redan räknats in i summan ovan, till exempel eventuell semesterersättning eller/och övertidsersättning.

ITP 2 sjö/skärgård

Rapportera årslönen vid nyanställning och vid löneändring. Beräkna summan av:

 • den fasta månadslönen (tarifflön eller så kallad enhetslön) gånger 12 inklusive pensionsgrundande vivre, 7 395 kronor för 2024 (gäller enbart ITP sjö, inte ITP skärgård)
 • eventuella lönetillägg, som är olika för sjö och skärgård (se längre ner).

För sjöbefäl med schemalagd tjänstgöring ombord eller med varierande lön under året beräknas grundlönen som medellönen för ett helt kalenderår eller för den kortare tid som anställningen varat.

Lönetillägg

För ITP 1 skärgård och ITP 2 skärgård ska följande lönetillägg räknas in:

 • maskinskötseltillägg
 • ålderstillägg.

För ITP 1 sjö och ITP 2 sjö ska följande lönetillägg räknas in:

 • examenstillägg
 • gästtillägg, tillfälliga gäster
 • kyllasttillägg
 • maskinskötseltillägg
 • obehörighetstillägg
 • passagerartillägg för telegrafister
 • passagerar- och gästtillägg
 • provisionstillägg för ekonomiföreståndare
 • radiotelegrafist-/radiotelefonisttillägg
 • smörjartillägg
 • tankfartygstillägg
 • uppassningstillägg
 • ålderstillägg.

Sjuk- och friskanmälan

Normalt gäller ITPs sjukpension först efter 90 dagars sjukskrivning. Under så kallad redarskyddad tid betalar arbetsgivaren ut sjuklön. Den kan betalas ut i upp till 150 dagar beroende på anställningstid.

Om redarskyddad tid gäller även efter 90 dagars sjukskrivning ska ni sända in en fullmakt för utbetalning av ITP sjukpension under redarskyddad tid från den anställde så att ni får lyfta pensionen från Alecta under den redarskyddade tid som återstår. När redarskyddet upphör betalar Alecta ut ersättning till den anställde enligt ITP.

Sjukanmälan gör ni som vanligt hos Collectum när 90 dagar har passerat. Eventuell fullmakt skickar ni till Alecta Pdf, 18.7 kB..

Är den anställde gränsarbetare eller utländsk medborgare?

Om ni har en anställd som inte har ett svenskt personnummer ska ni ange det samordningsnummer som Skatteverket tilldelat, när ni anmäler in den anställde till oss. Ta kontakt med Skatteverket för att få hjälp med ansökan om samordningsnummer.

Läs mer

Internationaliseringsavtalet

Sjöbefäl som arbetar ombord på ett utflaggat fartyg kan omfattas av det så kallade internationaliseringsavtalet. Det är en uppgörelse mellan parterna på sjöarbetsmarknaden och reglerar villkoren för sjöbefäl som överförs till arbete på fartyg under utländsk flagg.

Avtalet om social trygghet vid utlandstjänst gäller för sjöbefäl som omfattas av internationaliseringsavtalet, vilket innebär att ITP utland ska tecknas för dessa.

Anmälan om utlandstjänstgöring eller avslutad utlandstjänstgöring för sjöbefäl gör ni på blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring (1961), som ni hittar i internetkontoret.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm