• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Utlandstjänstgöring
 • /

Utlandstjänstgöring

En tjänsteman som på arbetsgivarens uppdrag arbetar utomlands omfattas av kollektivavtalet om ITP och TGL på samma sätt som vid arbete i Sverige, men med vissa utvidgningar.

Om ni ska anmäla utlandstjänstgöring till oss beror på i vilket land den anställde ska arbeta och hur länge. Anmälan görs på blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring som ni hittar i internetkontoret Länk till annan webbplats.. När utlandstjänstgöringen avslutas, eller om den anställde byter land, anmäler ni även det på samma blankett.

Under två år

Ni behöver inte anmäla utlandstjänstgöringen till oss. För en tjänsteman som är utsänd till ett EU-land, EES-land (Island, Norge och Liechtenstein) eller Schweiz gäller svensk socialförsäkring i 24 månader.

Över två år

Gör en anmälan om utlandstjänstgöring om dessa kriterier är uppfyllda:

 • Den anställde ska tjänstgöra utomlands i minst två år.
 • Utlandstjänstgöringen innebär att ni inte längre kommer att betala sociala avgifter för den anställde i Sverige.
 • Den anställde omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring innan utlandstjänstgöringen påbörjas.

Kompensation utland

Arbetar den anställde i ett EU-land där ni anser att socialförsäkringsskyddet inte är tillräckligt omfattande kan ni komplettera skyddet genom att teckna kompensation utland. Läs mer om kompensation utland.

Under ett år

Ni behöver inte anmäla utlandstjänstgöringen till oss.

Över ett år

Gör en anmälan om utlandstjänstgöring om dessa kriterier är uppfyllda:

 • Den anställde ska tjänstgöra utomlands i minst ett år.
 • Utlandstjänstgöringen innebär att ni inte längre kommer att betala sociala avgifter för den anställde i Sverige.
 • Den anställde omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring innan utlandstjänstgöringen påbörjas.

Kompensation utland

Det är även obligatoriskt att teckna det kompletterande skyddet kompensation utland för anställda över 18 år som arbetar utanför EU/EES.
Läs mer om kompensation utland här.

Med dubbelanställning menas att

 • den anställde har kvar sin anställning i Sverige (tjänstledighet med löfte om återanställning) och
 • samtidigt är anställd av ett utländskt företag.

Om utsändningen är till ett land som saknar avtal om sociala förmåner (alltså inte är ett konventionsland eller ingår i EU/EES) ska ni fortsätta betala till ITP och göra en anmälan om utlandstjänstgöring. Finns det avtal om sociala förmåner i arbetslandet (det är alltså ett konventionsland eller ingår i EU/EES) är det frivilligt för er att upprätthålla ITP under utlandsvistelsen. Om ITP upprätthålls under utlandsvistelsen ska ni även göra en anmälan om utlandstjänstgöring.

Kompensation utland

Det är även i vissa fall obligatoriskt att teckna det kompletterande skyddet kompensation utland för anställda över 18 år.

Läs mer om kompensation utland.

Om den anställde ännu inte omfattas av ITP-planen kan en anmälan om utlandstjänstgöring gälla som en anmälan till ITP-planen.

Glöm inte att ange om särskilt kostnadsställe ska gälla under utlandstjänstgöringen. Om inget kostnadsställe anges används kostnadsställe 000.


Det här gäller vid sjukdom

Om ni inte betalar sociala avgifter i Sverige för den anställde har han eller hon inte rätt till svensk sjukpenning eller sjukersättning. Ersättning vid långvarig sjukdom betalas då istället ut som en sjukpension från tjänstepensionen ITP.

Ersättning till den anställde

Sjukdag 90-360

Från sjukdag 360

ITP sjukpension för lönedelar under 10 prisbasbelopp

90 % av pensionsmedförande lön

80 % av pensionsmedförande lön

Tilläggspremie för ITP sjukpension

Så länge utlandstjänstgöringen varar – oavsett i vilket land den anställde arbetar – ska ni betala ett tillägg till den ordinarie sjukpensionspremien på lön upp till 10 prisbasbelopp. Tillägget är olika beroende på om det finns socialförsäkring i landet eller inte.

Tilläggspremie för ITP sjukpension

<10 prisbasbelopp

Pensionsland (där en socialförsäkring finns)

0,02 % av pensionsmedförande lön

Nollpensionsland (som saknar eller har begränsade sociala förmåner)

0,04 % av pensionsmedförande lön

Tillägg tas inte ut på lön över 10 prisbasbelopp.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som handhas av Afa Försäkring Länk till annan webbplats., fortsätter att gälla även under utlandstjänstgöringen.

Samordning

Samordning av pensionsrätter utanför ITP 2 som tjänats in utomlands kan bli aktuell om pensionsplanen är godkänd av ITP-nämnden. Skicka in en ansökan till oss.

Läs mer

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm