• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Ordlista
  • /

Ordlista

A

Administrationsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen och dras från premien eller från ditt försäkringskapital. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel försäkringsbolaget, Pensionsmyndigheten eller valcentralen.

För allmän pension består administrationsavgiften av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och AP-fondernas kostnader för det allmänna pensionssystemet.

För privat pension och tjänstepension ingår till exempel färsäkringsbolagets kostnader för marknadsföring och försäljning i förvaltning och drift. Däremot ingår inte kostnader för kapitalförvaltning. Vid tjänstepension kan även andra aktörer än försäkringsbolag ta ut en administrationsavgift.

Vilken avgift drar Collectum?
Collectum drar en administrationsavgift på 0,7 procent av den ålderspensionspremie, inom ITP 1 eller ITPK, som din arbetsgivare betalar in. För dig som har ITP 1 finns ett tak på 450 kr per år och anställning.

Aktiefond är en fond som huvudsakligen investerar i aktier.

Allokerad återbäring är återbäring som är preliminärt fördelad mellan dem som är försäkrade. Den allokerade återbäringen är inte garanterad, utan försäkringsbolaget kan ta tillbaka återbäring om förvaltningen går sämre än väntat.

Alternativ pensionslösning är en tjänstepension som ersätter hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Inom ITP gäller detta dig som har ITP 2 och tjänar minst tio inkomstbasbelopp om året. Lösningen kallas alternativ ITP eller populärt tiotaggarlösning. Det finns olika upplägg att välja bland men allra först måste du och din arbetsgivare vara överens.

Din lön används som underlag för att räkna ut hur stora inbetalningar din arbetsgivare ska göra till din tjänstepension. Den anmälda lönen räknas ut på ett speciellt sätt och motsvarar inte alltid den lön du ser i lönebeskedet. På Mina sidor Länk till annan webbplats. ser du vilken lön din arbetsgivare har anmält till oss.

Skadar du dig på jobbet eller på vägen till eller från jobbet, kan du ha rätt till ersättning genom den arbetsskadeförsäkring du har genom kollektivavtalet.

En arbetsskada kan också vara en sjukdom som du fått på grund av ditt arbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetstidspension innebär att din arbetsgivare betalar en kompletterande pensionspremie till din tjänstepension. Har du ITP, kan du ha också ha något motsvarande som vi kallar livsarbetstidspremier.

Huvudregeln är att alla försäkringar som inte har efterlevandeskydd får arvsvinster. Arvsvinst uppstår när någon dör och pengarna som finns kvar i försäkringen, helt eller delvis fördelas på de som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. Även inom allmänna pensionen fördelas arvsvinst.

Inom ITP får den som saknar återbetalningsskydd ta del av arvsvinster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Avkastningsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Avkastningsräntan är baserad på verklig avkastning. Jämför med återbäringsränta

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den allmänna pensionen betalar du ingen avkastningsskatt.

I ditt årsbesked ser du den avkastningsskatt som dras från din ITP 1 eller ITPK.

Se kollektivavtalad tjänstepension.

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare.

B

Se prisbasbelopp, inkomstbasbelopp.

Blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

D

Delningstalet används för att beräkna din årliga pension. Ditt försäkringskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer att få ut under året. Delningstalet bygger bland annat på ett antagande om kvarstående medellivslängd för personer i din ålder och om avkastningen på ditt försäkringskapital framöver.

För den allmänna pensionen är det Pensionsmyndigheten som beräknar delningstalet. Inom tjänstepension och privat pension fastställer varje enskilt försäkringsbolag delningstalen. Det innebär att delningstalen skiljer sig åt mellan bolagen.

En depåförsäkring påminner om en fondförsäkring, det vill säga du bestämmer själv hur dina pensionspengar ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångar än fonder, till exempel enskilda aktier eller obligationer.

Om du har en depåförsäkring så förvaltas ditt försäkringskapital med depåförvaltning. Det innebär att du kan välja hur ditt försäkringskapital ska förvaltas bland olika typer av tillgångar som försäkringsbolaget erbjuder.

Direktpension är pension som din arbetsgivare åtagit sig att betala ut till dig. Arbetsgivaren kan säkerställa direktpensionen på olika sätt, till exempel via en kapitalförsäkring. Arbetsgivaren äger då försäkringen men pantsätter den till dig så att du inte kan förlora rätten till pension, till exempel om arbetsgivaren går i konkurs.

E

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn.

Du som är sambo
När du har ITP och tjänstegrupplivförsäkringen TGL bör du framför allt vara uppmärksam på om du vill att din sambo ska kunna få ersättning efter dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efterlevandepension är en form av efterlevandeskydd som kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör.

Inom ITP 2 finns en efterlevandepension som heter familjepension Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension oftast lägre.

Så här ser det ut inom ITP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En entréfond är en fond där pengarna blir placerade innan du har gjort ett aktivt val av fond eller om du inte gör något val alls. En försäkring kan innehålla flera entréfonder.

Väljer du fondförsäkring inom ITP, placeras dina pengar i en entrélösning. Se detta ord.

När du väljer fondförsäkring inom ITP placeras du i en entrélösning som består av flera fonder. Du kan därefter välja andra fonder hos fondförsäkringsbolaget om du vill eller stanna kvar i entrélösningen.

Hur fungerar entrélösningen?
Om du väljer att stanna kvar i entrélösningen, förändras sammansättningen av de fonder som ingår i takt med att du blir äldre. Detta för att minimera risken inför pensioneringen.

F

Familjepension är ett slags efterlevandeskydd. Har du ITP 2 och tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp har du en familjepension som kan betalas ut till de närmaste (dock inte sambo) när du avlider.

Har du inget behov av en familjepension kan du styra om inbetalningarna till din egen ålderspension istället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Familjeskydd är ett slags efterlevandeskydd. Vill du att din familj ska få ersättning om du dör innan du går i pension kan du lägga till familjeskydd till din ITP.

Du väljer hur stort belopp som ska betalas ut och hur länge det ska betalas ut. Beroende på vad du väljer kostar familjeskyddet olika mycket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionens uppgift är att bidra till ett stabilt finansiellt system i Sverige, som fungerar för hushållen och företagen och som skyddar och stärker konsumenterna.

Flexpension är en form av kompletterande pensionspremie.

Flexpension (eller deltidspensionspremie) kan du använda för att gå i deltidspension. Flexpension ingår inte i ITP. Du kan dock ha en typ av flexpension utöver ITP om Svenskt Näringsliv och ett fackförbund har förhandlat fram den för din yrkesgrupp.

Flyttbart kapital är det försäkringskapital i en pensionsförsäkring som du har rätt att flytta.

Det flyttbara kapitalet kan minskas med avgifter och justeringar. Värdet, efter de avdrag försäkringsbolaget gör, kallas flyttvärde.

Flyttavgift är en avgift som du kan behöva betala om du flyttar ditt försäkringskapital. Flyttavgiften ska täcka till exempel administrationskostnader för flytten.

Flyttbart kapital är det försäkringskapital i en pensionsförsäkring som du har rätt att flytta.

Flytträtt är rätten att flytta försäkringskapital från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring hos samma eller ett annat försäkringsbolag.

Inom ITP kan du flytta det kapital du har inom ITP 1, ITPK och dina livsarbetstidspremier (LP) om du har sådana.

Kapitalflytten gör du på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Flyttvärdet är det faktiska värde som ditt flyttbara kapital har när du flyttar det från en pensionsförsäkring till en annan. Flyttvärdet är försäkringskapitalets värde efter avdrag för flyttavgift och eventuella justeringar.

Vad gäller hos Collectum?
När du fått information om flyttvärdet, går flytten igenom om du inte avbryter inom ångerperioden på tio dagar.

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

Fondavgiften, ibland kallad fondförvaltningsavgift, tar fondbolaget eller värdepappersbolaget ut för att täcka kostnaderna för förvaltning av fonden. Avgiften anges i procent av fondandelarnas värde. Tänk på att fondförsäkringsbolaget normalt också tar ut en avgift.

Ett fondbolag förvaltar olika typer av fonder.

I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot betalar du en avgift för avkastningsskatten på kapitalet och inkomstskatt på utbetald pension.

Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte helt tydlig. Det finns till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och depåförsäkring.

Ett fondförsäkringsbolag erbjuder pensions- och kapitalförsäkringar där försäkringskapitalet förvaltas i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget.

Fondförvaltning innebär att försäkringskapitalet är placerat i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget.

Fondförvaltningsavgiften tas ut löpande av fondbolaget eller värdepappersbolaget för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden. Avgiften är en viss procent av fondandelarnas värde.

Fondförvaltning finns även inom premiepensionen, där du själv väljer fonder hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fondvärdet är summan av värdet av alla andelar i en fond.

Om du har en försäkring som sägs upp, oftast för att du slutar din anställning, kan det stå i avtalet att du har rätt att teckna en individuell fortsättningsförsäkring hos samma försäkringsbolag. Det innebär att du utan hälsoprövning själv får teckna högst samma försäkringsskydd som du hade tidigare.

Inom ITP finns inga fortsättningsförsäkringar, men du kan teckna en fortsättningsförsäkring för din tjänstegrupplivförsäkring, TGL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du exempelvis slutar din anställning utan att gå i pension.

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel vara en tjänstepensionsförsäkring när du slutar på ditt jobb. Din försäkring läggs då i fribrev och din framtida pension bygger på de premier som redan har betalats in och hur försäkringens värde förändras.

I årsbeskedet från Collectum ser du både så kallade aktiva försäkringar, som det betalas in pengar till idag, och dina fribrev som inte får in några pengar nu. Om du gör ett nytt val inom ITP 1 eller ITPK, blir det gamla valet ett fribrev.

Frilagd premie används ofta när en person ska ha alternativ ITP för att få fram en kostnadsneutral premie som visar vad kostnaden till Alecta hade varit om den anställde inte valt bort stora delar av sin ITP-försäkring genom alternativ ITP.

Läs mer på alecta.se Länk till annan webbplats..

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet.

Du som har ITP 2 har förmånsbestämd ålderspension.

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Förmånstagare till en pensionsförsäkring kan vara nuvarande eller tidigare makar, registrerade partner eller sambor, barn till någon av dessa eller dina egna barn.

Här ser du vilka som kan få pengar efter dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I förmånstagarförordnandet står det vem som kan få ersättning om du dör medan försäkringen gäller om du har en pensionsförsäkring med efterlevandeskydd. Förmånstagarförordnandet, som är en del av försäkringsavtalet, är ibland standardiserat. Det kan du oftast ändra på genom att anmäla ett eget förordnande.

Här ser du vilka som kan få pengar efter dig och om du kan ändra till någon annan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare, alltså den som har tecknat försäkringen och betalar för den.

En försäkring är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Försäkringsavtalet går ut på att försäkringstagaren betalar en premie mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i försäkringsvillkoren inträffar.

Den allmänna försäkringen, till exempel sjukförsäkringen, regleras av lagar och finansieras med sociala avgifter och skattemedel.

Ett försäkringsbesked är en beskrivning som du får från försäkringsbolaget och som talar om vad som gäller för din försäkring.

Från Collectum får du exempelvis ett försäkringsbesked när du börjar eller slutar din anställning med information om ITP samt de val du kan göra.

Ett försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar. Ett försäkringsbolag måste ha tillstånd från Finansinspektionen att driva försäkringsverksamhet.

En försäkringsdistributör är ett försäkringsbolag eller en försäkringsförmedlare som kan informera och ge råd om försäkringar och i övrigt hjälpa dig vid köp av försäkring.

En försäkringsförening erbjuder försäkringar för sina medlemmar, som kan vara både försäkringstagare och försäkrade.

En försäkringsförmedlare har tillstånd från Finansinspektionen att distribuera försäkringar från ett eller flera försäkringsbolag.

Försäkringsgivaren är den som erbjuder försäkringen och som du eller din arbetsgivare tecknar försäkringsavtal med. En försäkringsgivare är oftast ett försäkringsbolag. Det kan också vara till exempel en försäkringsförening eller ett tjänstepensionsföretag.

Försäkringskapitalet är det aktuella värdet på din försäkring. Försäkringskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

Inom den allmänna pensionen kallas det aktuella värdet för pensionsbehållning.

Den som tecknat en försäkring och betalar in premierna för denna kallas försäkringstagare. Det är inte alltid försäkringstagaren som är försäkrad. Till exempel kan arbetsgivare som tecknar tjänstepension vara försäkringstagare medan den anställde då är försäkrad.

Försäkringstiden är den tid som försäkringen gäller. Utbetalningstiden, det vill säga den tid som du får pension från din försäkring, ingår normalt i försäkringstiden.

Förtida uttag innebär att du tar ut din privata pension eller tjänstepension före den avtalade pensionsåldern. Tänk på att förtida uttag sänker din pension, eftersom inbetalningarna avbryts och utbetalningarna påbörjas tidigare. Förtida uttag är något du kan få välja själv, till skillnad från avgångspension, som du kommer överens om med din arbetsgivare.

Se ickevalsalternativ.

Förvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta och administrera försäkringen.

G

Garanterad ränta är den räntesats som används för att beräkna den pension du är garanterad om du har en traditionell försäkring. Från den garanterade räntan dras sedan avgifter och avkastningsskatt.
Om du väljer att ha din premiepension i en traditionell försäkring under utbetalningstiden får du en garanterad ränta, men då dras det ingen avkastningsskatt.

Den faktiska räntan (återbäringsräntan eller avkastningsräntan) som du får på hela försäkringskapitalet kan under vissa perioder vara både högre och lägre än den garanterade räntan. I vissa försäkringar krävs det att du har försäkringen kvar fram till pensioneringen för att du ska få den garanterade räntan.

Se garanterad ränta.

Garanterat pensionsbelopp är den lägsta pension som försäkringsbolaget garanterar att du ska få från din traditionella försäkring om du inte säger upp försäkringen i förtid eller ändrar avtalet på något annat sätt.

Garanterat kapital är den del av försäkringskapitalet som försäkringsbolaget använder för att räkna ut ditt garanterade pensionsbelopp.

Se garanterat kapital.

Garantifond är en fond där du får någon form av garanti, ofta en viss procent av dina fondandelars värde eller en garanterad avkastning på dina inbetalade premier.

Generationsfond är en blandfond som förvaltas så att en stor del av försäkringskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto större del av försäkringskapitalet flyttas sedan över till räntebärande värdepapper för att minska risken.

H

Hedgefond är en fond med målet att ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa. I nästa skede kan du behöva ge försäkringsbolaget tillgång till dina sjukjournaler. Försäkringbolaget behöver dessa uppgifter för att beräkna risken i vissa försäkringar.

En hälsodeklaration kan till exempel krävas om du vill ha ett efterlevandeskydd i din pensionsförsäkring, om du vill gå i pension tidigare, ta ut din pension under kortare tid än vad som ursprungligen är avtalat eller när du vill flytta dina pengar.

Hur fungerar detta inom ITP?
När du påbörjar en anställning med ITP kan du oftast välja efterlevandeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.

Så här fungerar det om du vill lägga till skydden senare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I

Ett ickevalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte väljer. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Ibland används ordet ”förvalsalternativ” om samma sak.

Hur fungerar det hos Collectum?
Alectas traditionella försäkring, utan återbetalningsskydd, är ickevalsalternativet inom ITP och är också ett av de valbara alternativen.

Har du PP Pension, så får du PP Pensions traditionella försäkring med återbetalningsskydd - om du inte själv väljer något annat.

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder.

IPS är ett sätt att spara till din pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men saknar försäkringsskydd, till exempel en premiebefrielseförsäkring.

Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut. Om du dör betalas pensionen ut till dina förmånstagare. Om det inte finns några förmånstagare betalas pengarna på pensionskontot ut till dödsboet som ett engångsbelopp. Se även privat pensionsförsäkring.

När du flyttar dina pengar från en pensionsförsäkring till en annan kallas pengarna som flyttas för inflyttat kapital i den nya försäkringen.

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex.

Intjänandetaket, eller inkomsttaket, för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomst över denna gräns.

Om du har tjänstepension får du pension även för den del av inkomsten som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

Så här ser det ut för dig med ITP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Klicka på den lila rutan längst ner på sidan så får du fram nivåerna inom ITP.

ITP (Industrins- och handelns tilläggspension) gäller för privatanställda tjänstemän som är anställda i ett företag som omfattas av kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. ITP-avtalet innehåller två delar - ITP 1 och ITP 2.

Alla "unga" har alltid ITP 1!
Med unga menar vi dig som är född 1979 eller senare.

Ibland gäller ITP 1 alla
En arbetsgivare kan ha valt att alla ska ha ITP 1, oavsett ålder.

Vad innehåller ITP?
Alla som har ITP 1 eller 2 har en sjukpension vid långvarig sjukdom eller skada samt en tjänstegrupplivförsäkring. Är man över 25 år får man inbetalningar till ålderspensionen också och kan välja till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd för familjen.

Det specifika med ITP 1
Inom ITP 1 är ålderspensionen premiebestämd, vilket innebär att man vet hur stor inbetalningen till ålderspensionen är. Hur stor pensionen blir till slut, beror på dina placeringar och hur kapitalet har utvecklats.

Så mycket betalas in till ITP 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ingen "ung" har ITP 2
Bara du som är född 1978 eller tidigare kan ha ITP 2, men om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal efter 2006 kan alla anställda istället ha ITP 1.

Vad innehåller ITP?
Alla som har ITP 1 eller 2 har en sjukpension vid långvarig sjukdom eller skada samt en tjänstegrupplivförsäkring. Är man över 25 år får man inbetalningar till ålderspensionen också och kan välja till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd för familjen.

Det specifika med ITP 2
Inom ITP 2 är den större delen av ålderspensionen förmånsbestämd, vilket innebär att du vet hur stor din pension kommer att bli utifrån din nuvarande lön. Du har också en mindre del som heter ITPK, som du placerar själv. Till den betalar arbetsgivaren 2 % av lönen. Hur stor ITPK-delen blir, beror hur kapitalet utvecklas.

För arbetsgivare
Alecta räknar ut ITP 2-premien efter ett antal parametrar. I tjänsten kan ni få en fingervisning om hur stor den blir.
Vad kostar en anställd med ITP 2? - Alecta Länk till annan webbplats.

En kompletterande, premiebestämd pension som ingår i ITP 2. Arbetsgivaren betalar normalt cirka två procent av den anställdes lön i månadspremie. ITPK-pensionen betalas vanligtvis ut livet ut.

Din ITPK kan du placera själv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

K

Kapitalavgiften är en administrationsavgift som försäkringsbolaget tar ut från ditt försäkringskapital.

En kapitalförsäkring är en försäkring där du inte får dra av premien i deklarationen och där du inte betalar någon inkomstskatt på de pengar som du får utbetalade från försäkringen. Det finns olika typer av kapitalförsäkringar. Vissa betalas ut som ett engångsbelopp medan andra betalas ut regelbundet under en längre period.

Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta försäkringskapitalet i traditionell försäkring, oavsett om försäkringsbolaget självt förvaltar kapitalet eller lägger ut förvaltningen på någon annan. Denna kostnad dras oftast inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital.

För fond- och depåförsäkring tas avgift för kapitalförvaltning istället ut av fondbolagen och andra förvaltare.

KAP-KL/AKAP-KL är kollektivavtalad tjänstepension för anställda inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet sluts mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen.

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.

Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 och PA 16 för statligt anställda och KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och landsting.

Om du får en kompletterande pensionspremie betalar arbetsgivaren in extra pengar till din tjänstepension. Premien kan ha förhandlats fram av en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund, eller så bestämmer arbetsgivaren att alla eller några på företaget ska få den.

Hur stor den kompletterande premien är och vad den används till beror på hur ditt avtal med arbetsgivaren ser ut. En kompletterande pensionspremie kan till exempel användas för deltidspension. Ibland kallas detta även flexpension.

L

Livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

Livsarbetstidspension, eller livsarbetstidspremie som det heter hos Collectum, innebär att din arbetsgivare betalar en kompletterande pensionspremie till din tjänstepension

Så fungerar det om du också har ITP.

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livsvarig utbetalning är en utbetalning som pågår så länge du som försäkrad, eller någon eventuellt medförsäkrad, lever. Motsatsen till livsvarig utbetalning är en temporär utbetalning.

ITPK som du har tjänat in före 2007 har en utbetalningstid på fem år, om du inte själv ändrar innan utbetalningen påbörjas. Resterande ITP har i grunden en livsvarig, livslång, utbetalning.

En arbetsgivare som tecknat tjänstepension för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnaderna, bland annat för ITP 1 och ITPK via Collectum och för ITP 2 i Alecta.

Löneväxling innebär att du ersätter en del av din lön med en annan förmån från din arbetsgivare, exempelvis extra tjänstepension.

Så här fungerar det om du löneväxlar till mer ITP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

M

En marknadsvärdesjustering kan försäkringsbolaget ibland göra när du flyttar dina pengar från en traditionell försäkring. Det innebär att du inte får med dig hela försäkringskapitalet. Anledningen till att försäkringsbolaget gör en marknadsvärdesjustering är att du avslutar försäkringen i förtid och bolaget har beräknat ett högre värde på din försäkring än det har täckning för vid flyttillfället.

P

PA 03 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. Avtalet gällde under åren 2003-2015.

PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda och ersätter PA 03 sedan 2016.

Pension är en regelbundet återkommande utbetalning som vanligtvis ersätter din lön under en avtalad tid.

Pensionsbesked informerar om din rätt till pension.

Om du vill ta ut din ITP-pension innan du har fyllt 65 år måste du sluta arbeta i ”pensioneringssyfte”. Det innebär att du slutar arbeta helt och hållet, eller arbetar mindre än 8 timmar per vecka. Du får inte heller ha för avsikt att arbeta 8 timmar per vecka eller mer framöver. Med framöver menas arbete före ordinarie pensionsålder (vanligtvis före 65 år).

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension enligt särskilda skatteregler. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepensionsförsäkring. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut. Om du dör och har efterlevandeskydd betalas pension ut till dina förmånstagare.

Den pensionsgrundande inkomsten inom den allmänna pensionen är din inkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den används för att beräkna hur mycket pension du får. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte är skyldig att betala skatt är inkomsten inte pensionsgrundande.

I tjänstepensionssystem förekommer även termerna pensionsgrundande lön och pensionsmedförande lön. Reglerna för vad som räknas in i dessa kan variera beroende på hur avtalet är skrivet. Även inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp kan vara pensionsgrundande.

Se försäkringskapital.

Den pensionsmedförande lönen ligger till grund för hur stor pension du får. Den kan skilja sig från din verkliga lön inom vissa tjänstepensioner. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på om du har ett kollektivavtal eller individuellt avtal.

En pensionsplan sätter ramarna för hur en tjänstepension utformas. Förutom pensionssparande kan planen bland annat innehålla skydd vid dödsfall och långvarig sjukdom.

Pensionstillägg är ett sätt att säkra värdet på din förmånsbestämda tjänstepension så att den inte förlorar i värde. För att räkna upp tjänstepensionen används till exempel konsumentprisindex eller prisbasbelopp.

Pensionsålder är den ålder när du har rätt att börja ta ut din pension. I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder för den allmänna pensionen. Inom allmän pension pratar man numera om riktålder istället för pensionsålder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du kan börja ta ut din tjänstepension och privata pension beror på vad det står i ditt avtal och skattereglerna.

Inom ITP är pensionsåldern fortfarande 65 år, men du har rätt att ta ut pensionen redan vid 55, helt eller till del, om du pensionerar dig i motsvarande omfattning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Premien kan fördelas mellan sparandet och olika försäkringsskydd. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie. Där säger man i stället pensionsavgift eller avgift.

Premieavgiften är en administrationsavgift som dras från den inbetalda premien och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen.

Premiebefrielseförsäkringen är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.

Varje år fastställer regeringen prisbasbeloppet som anpassas efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet används exempelvis för att beräkna garantipensionen.

En privat pensionsförsäkring är en försäkring som du äger och betalar själv. Se även Individuellt pensionssparande, IPS.

Prognosräntan är en antagen räntesats som används för att göra en bedömning av hur mycket pengarna kommer att växa under utbetalningstiden. Prognosräntan är en av de faktorer som används för att räkna ut hur mycket pension som ska betalas ut.

R

Reallokering innebär att försäkringsbolaget tar tillbaka en del av överskottet när förvaltningen har gått sämre än väntat. Det som är garanterat enligt ditt avtal påverkas inte.

Riskpremie är en andel av premien som försäkringsbolaget tar ut för försäkringsskydd, till exempel premiebefrielseförsäkring eller efterlevandeskydd.

En räntefond är en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

S

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

Läs mer om hur det fungerar när du har ITP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Slutbetalning innebär att i förväg betala de premier som är kvar att betala fram till pensionsåldern eller så länge som det står i avtalet att premierna ska betalas. Till exempel kan din arbetsgivare göra en slutbetalning om du slutar din anställning i förtid.

Solvens innebär att försäkringsbolag har en ekonomisk buffert i form av tillräckligt kapital för att kunna göra sina utbetalningar. Hur stor buffert som krävs styrs av lagar och regler.

Sparpremien bygger upp din ålderspension inom tjänstepensionen ITP. För den som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp och har ITP 2, betalar arbetsgivaren även en sparpremie till familjepensionen.

T

En temporär utbetalning är en utbetalning som pågår under en viss avtalad tidsperiod. Motsatsen till temporär utbetalning är livsvarig utbetalning.

Se alternativ pensionslösning.

Du som har ITP har också en tjänstegrupplivförsäkring så länge du arbetar. Den ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension.

Vill du att din sambo ska få detta belopp efter dig, måste du skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension eller kollektivavtalad tjänstepension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Det vanligaste är att man har en tjänstepensionsförsäkring. Men det finns även andra sätt, till exempel kan din arbetsgivare betala in pengar till en pensionsstiftelse.

Du har ITP tack vare kollektivavtalet på jobbet
ITP är ett försäkringspaket som ger dig ålderspension, ersättning vid långvarig sjukdom och skydd för familjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett tjänstepensionsföretag är ett företag som främst erbjuder försäkringar för tjänstepension. Ett tjänstepensionsföretag måste ha tillstånd från Finansinspektionen.

Tjänstetid används i förmånsbestämd tjänstepension (som till exempel ITP 2) och betyder att du måste ha arbetat en viss tid för att få maximal pension.

För ITP 2 behöver du arbeta minst 360 månader (30 år). För varje månad som du eventuellt saknar när du går i pension, minskar din pension med en trehundrasextiondel.

Tjänstetidsfaktorn talar om hur stor del av hel tjänstepension som du som anställd förväntas få. För att räkna ut tjänstetidsfaktorn summerar man den pensionsgrundande tjänstetiden som du redan har tillgodoräknat dig med den tjänstetid som du förväntas ha kvar fram till pensionen.

Om tjänstetidsfaktorn är 1 innebär det hel pension.

Totalavkastning är summan av kapitalavkastning och värdeförändring på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar inom traditionell försäkring. Totalavkastningen anges ofta i procent.

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du får någon form av garanti och del av eventuellt överskott.

Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Det finns mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring.

I traditionell försäkring förvaltar försäkringsbolaget försäkringskapitalet med traditionell förvaltning. Det innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras.

U

Du kan börja ta ut din tjänstepension efter ordinarie pensionsålder. En privat pensionsförsäkring kan du också börja ta ut efter den avtalade pensionsåldern. Detta kallas uppskjutet uttag. Ett uppskjutet uttag höjer din månadspension.

När du flyttar dina pengar från en pensionsförsäkring till en annan kallas pengarna från den gamla försäkringen för utflyttat kapital.

V

Valcentralerna administrerar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare betalat skickas till rätt bolag. Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän och SPV för statsanställda.

Villkorad återbäring är återbäring som inte är garanterad utan kan öka eller minska. Förändringar beror på avkastningen och på vad som står i villkoren om hur stor del du som kund ska få.

I ett vinstutdelande försäkringsbolag kan en del av den eventuella vinsten delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kan även skjuta till kapital om försäkringsbolaget till exempel inte kan betala ut de garanterade pensionsbeloppen.

Se årsbesked.

Värdesäkring innebär att den pension som du får nu eller ska få i framtiden anpassas efter pris- eller inkomstutvecklingen. Många förmånsbestämda tjänstepensioner är värdesäkrade genom att pensionsbeloppen följer med när priser och löner i samhället förändras. Även premier kan värdesäkras.

Å

Ålderspension har du rätt att få utbetalad när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Årlig avgift är ett standardiserat mått för att beskriva fondbolagets kostnader för förvaltningen av fonden. Termen används t.ex. i fondernas faktablad och är framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa.

Årsbeskedet är ett dokument som du ska få varje år och som bland annat redovisar hur försäkringskapitalet har utvecklats under året.

I årsbeskedet från Collectum får du även se de efterlevandeskydd du har för familjen samt ev ersättning vid långvarig sjukdom. Vi visar också försäkring som ingår i kollektivavtalet, exempelvis vid arbetsskada.

Så här läser du ditt årsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det pensionskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din pensionsförsäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket innebär att du får en lägre ålderspension.

Mer information om det återbetalningsskydd du kan välja om du har ITP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du, utöver den garanti som ingår i försäkringen, få återbäring. Detta kan bli aktuellt om försäkringsbolaget lyckas bättre med sin förvaltning än vad det räknade med vid beräkningen av garantin. Viktigt att veta är att återbäringen inte automatiskt är garanterad. Det innebär att pensionen kan variera mellan åren, men aldrig bli mindre än det garanterade pensionsbeloppet.

Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Återköp innebär att man får ut pengar från en försäkring tidigare än avtalat. För att du ska få göra ett återköp måste du få det godkänt av försäkringsbolaget.

Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring i förväg är i princip inte tillåtet utan kräver i de flesta fall också dispens från Skatteverket.

En tjänstepension som en arbetsgivare har tecknat för en anställd, exempelvis ITP, kan inte återköpas.

Ö

Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av sina försäkringstagare. Allt överskott i bolaget går till försäkringarna. Om det blir ett underskott i bolaget kan ditt försäkringskapital minskas genom reallokering, där bolag alltså tar tillbaka en del av överskottet.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm