• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Innehåll faktura
  • /

Så här läser du fakturaspecifikationen sida 1

Linn har ITP 1. För ITP 1 faktureras månadspremien, som är premiebestämd (dvs. premien är känd men inte nivån på pensionen), med en månads eftersläpning. I det här exemplet är fakturaperioden 2019-02, men månadspremien avser perioden 1901.

Premien är baserad på bruttolönen som företaget har rapporterat in för perioden 1901 och inkluderar ålderspension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring.

För Linn faktureras företaget även för deltidspensionspremier (flexpension) och för premiebefrielseförsäkringen som ingår i deltidspensionspremien, men som särredovisas.

TGL-premien för Linn är tecknad i Alecta. När det gäller ITP 1 redovisas TGL-premien under rubriken ”ITP 2 + TGL” på sidan 2.

För Stefan har företaget, förutom månadspremie för ITP 1 och deltidspensionspremie med särredovisad premiebefrielseförsäkring, debiterats ett utlandstillägg, som är ett tillägg för en anställd som arbetar utomlands. Storleken på premien kan skilja sig åt beroende på vilket land man är utsänd till. Läs mer om utlandstjänstgöring.

TGL-premien för Stefan är tecknad i Alecta När det gäller ITP 1 redovisas TGL-premien under rubriken ”ITP 2 + TGL” på sidan 2.

För Maria har företaget, förutom en månadspremie för ITP 1, även debiterats en retroaktiv premie eftersom de gjort en löneändring för perioden 1809. Ett premietillägg har tillkommit, vilket inträffar om företaget betalat för låg eller ingen premie under en period som överstiger fyra månader. Premietillägget tillfaller den anställde och fördelas till det försäkringsbolag han eller hon valt.

Företaget har också debiterats en TGL-premie, som för anställda med ITP 1 särredovisas under rubriken ”ITP 2 + TGL” på sidan 2.

Någon deltidspensionspremie har inte debiterats eftersom Maria har avstått den.

Sonja har slutat på företaget. En retroaktiv kreditering har gjorts för perioden 1709 eftersom företaget hade rapporterat in en lägre lön för den perioden. Detta specificeras under retroaktiv premie.

Företaget har blivit debiterat en låg månadspremie, vilket beror på att Alf ännu inte fyllt 25 år. Därmed inkluderar premien enbart sjukpension. När Alf fyller 25 år börjar arbetsgivaren att betala för ålderspension och premiebefrielseförsäkring.

Här specificeras om företaget har några anställda som är gruppanmälda till TGL. Det kan exempelvis vara en anställd som fortsätter att jobba efter ordinarie pensionsålder, men inte fyllt 70 år. Läs mer om gruppanmälan till TGL.

David har ITP 2. För ITP 2 är det alltid premien för innevarande månad som redovisas på fakturan. Den inkluderar ålderspension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring. Premien, som är förmånsbestämd (dvs. nivån på pensionen är känd på förhand men inte premien), beräknas av Alecta och det är flera faktorer som påverkar storleken på premien, som till exempel lön, ålder och tidigare intjänad pension.

För anställda med ITP 2 är TGL-premien (om den är tecknad i Alecta) inkluderad i månadspremien och särredovisas inte.

Eftersom David har ITP 2 har han också den kompletterande ålderspensionen ITPK. Den redovisas tillsammans med deltidspensionspremien under rubriken ”ITPK” på fakturan (se sidan 2).

För Ulrika har företaget, förutom månadspremien för ITP 2, som avser innevarande månad, blivit debiterat en retroaktiv premie för perioden 1812 t.o.m. 1901 pga. en retroaktiv löneändring. Ett premietillägg har tillkommit eftersom företaget betalat in för lite. Premietillägget inom ITP 2 tas ut av Alecta.

ITPK-premien och deltidspensionspremien för Ulrika återfinns under rubrikerna ”ITPK” (se sidan 2) respektive ”KOMP FÖRS ITPK PBF” på fakturan (se sidan 3).

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm