• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Pensionsmedförande lön
  • /

Pensionsmedförande lön

Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektive
ITP 2 + ITPK. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

Löneslag

Pensionsgrundande?

Skriv tabellbeskrivning här


ITP 1

ITP 2 + ITPK

Aktietilldelning
Incitamentsprogram där aktier direkt tilldelats/överlåtits till den anställde, och som utlöser beskattning vid tilldelningstidpunkten.

Nej

Nej

Arbetsledartillägg

Lönetillägg, fast eller tillfälligt, för utökat ansvar.

Ja

Ja

Arvode

Ersättning som utgår till en icke anställd för utfört arbete (t.ex. för examensarbete, styrelsearvode och liknande).

Nej

Nej

Avgångsvederlag

Utbetalning i samband med avgång ur tjänst. Obs! Lön som betalas till arbetsbefriad är inte är att se som avgångsverdelag för ITP.

Nej

Nej

Ersättning för
beredskapstjänst

inklusive utbetald semesterersättning

Ja

Ja, om den är schemalagd

eller regelbunden.

Föregående kalenderårs utbetalda ersättning läggs på årslönen.

Befattningstillägg

Lönetillägg, fast eller tillfälligt, för utökat ansvar ("ansvarstillägg","teamledartillägg och liknande).

Ja

Ja

Bilersättning, biltillägg
och liknande

Fast lönetillägg som betalas ut istället för tjänstebil eller förmånsbil.

(Jfr med tjänstebil och reseersättning)

Ja

Ja

Bonus
Bonus (ersättning) i någon form av kontanter, baserad på individ-, grupp- eller företagsnivå som är kommunicerad i förväg. inklusive olika bonusprogram som ”LTI”, ”STI” och program baserade på t.ex. aktievärde

Ja, utbetalningsmånaden

Ja, treårssnitt, se avsnittet om rörlig lön, exempel 2 (längre ned i detta dokument).
Läs mer om rörlig lön.

Chefstillägg

Tillägg för befattning,
tillfälligt eller permanent (även befattnings- eller teamledartillägg och liknande).

Ja

Ja

Elbränsle

Drivmedel för elbilar. Ersättning (schablon/verklig) för laddning i hemmet för tjänstebil.

Nej

Nej

Etableringsstöd

Exempelvis ersättning för att
flytta till annan ort.

Nej

Nej

Fri kost och logi
Vid helt fri kost- eller bostadsförmån. Värdet av förmånen

Nej

Ja, se Skatteverkets
anvisningar.

Föräldralön
Alla former av föräldralön (tillfällig, extra, kompletterande, lokalt eller centralt avtalad)

Nej

Nej

Gratifikation
Gratifikationen är inte kommunicerad i förväg av arbetsgivaren och ges utöver lön eller arvode. (engångsvis)

Ja

Nej

Ersättning för hemresor

Kostnadsersättning för
att kunna resa hem från
arbetsorten till
hemorten.

Nej

Nej

Hyresersättningar

Kostnadsersättning för
att täcka del av hyra på
arbetsorten

Nej

Nej

Ersättning för jourtid

All ersättning för den anställde som står till förfogande för att utföra arbete vid behov.

Ja

Ja, om den är schemalagd eller regelbunden. Föregående kalenderårs ersättning läggs på årslönen.

LTI (long term incentive)

("rörlig lön")

Ersättning som bygger
på företagets
utveckling, vinst, aktiekurs eller liknande)

Ja, se bonus

Ja, treårssnitt. Se bonus.
Läs mer om rörlig lön.

Löneväxling
Vid löneväxling erbjuder ni en anställd att minska lönen mot en annan förmån.
Ska löneväxlingen ge mer pension via Collectum? Då betalar ni en kompletterande premie.

Läs mer om löneväxling.

Inom ITP 1 rapporterar ni den faktiskt utbetalade bruttolönen,
efter löneväxlingen.

Två alternativ:
1. Rapportera enbart
den reducerade årslönen.
2. Rapportera två
årslöneuppgifter, före och efter växlingen. Ålderspension, familjepension och ITPK beräknas på lönen före växlingen.
Sjukpensionen beräknas alltid på lönen efter växlingen.

Ersättning för mertid

Deltidsanställd som
arbetar extra timmar
utöver det ordinarie
arbetstidsmåttet.

Ja

Nej

Optionstilldelning
Tilldelning som utlöser beskattning vid tilldelningstidpunkten. Optioner direkt tilldelade den anställde.

Nej

Nej

Ortstillägg

(zontillägg,
glesbygdstillägg och
likande)

Lönetillägg för att
arbeta på en specifik
ort

Ja

Ja

Produktionspremie

(Se även bonus)

Ja

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Provision

Ja

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Reseersättningar
(inkl. faktiska kostnadsersättningar
för bilresor)

All kostnadsersättning
oavsett innehåll,
skattefria/ skattepliktiga,
t.ex. milersättning
för egen bil,
ersättning för tåg eller
flygkostnader.

Nej

Nej

Restidsersättning
Tid utanför ordinarie arbetstid som går åt för att resa från ordinarie arbetsplats till annan plats för arbetet.

Ja

Ja, föregående kalenderårs utbetalda ersättning läggs på årslönen.

Semesterersättning,
semestertillägg
och semesterlön

Ja, som ersättning/lön vid utbetalningen

Ja, beräknat semestertillägg vid rapportering av årslön. Beräknas som 12,2 x månadslönen. Rörlig lön/bonus beräknas 0,5 % x antalet semesterdagar.

Sjuklön, lagstadgad

Ja

Nej

Sjuklön, utöver den lagstadgade

Nej

Nej

Skattepliktiga förmåner utöver
dem som är specificerade i
den här listan

Helt eller delvis annat än kontant lön.

Nej

Nej

Tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid

Ersättning för tillfälliga schemaförändringar, t.ex. tidigare- eller senarelägga arbetstiden. (ob-tillägg).

Ja

Ja, föregående kalenderårs
ersättning för skiftarbete
eller förskjuten arbetstid
(ob-tillägg) läggs på
årslönen.

Styrelseersättning

(styrelsearvode)

Nej

Nej

Tantiem

Ja

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Tipspengar
Tipsbonus och liknande, exempelvis för tips vid rekrytering

Ja

Nej

Tjänstebil

Av företaget tilldelad
bil som förmånsbeskattas.

Jfr med bilersättning.

Nej

Nej

Traktamente

Nej

Nej

Trängselskatt

Ersättning för att
täcka utgifter

Nej

Nej

Uppfinnarersättning

Nej

Nej

Utgifter i tjänsten
utöver dem som är
specificerade i den här
listan

Nej

Nej

Utlandslönetillägg

Nej

Nej

Vikariatstillägg

Ja

Ja

Vinstandel

Bonussystem som
bygger på att företaget
gör vinst där del av den
betalas ut till anställda.

(se även bonus)

Ja, se bonus

Ja, treårssnitt. Se bonus.
Läs mer om rörlig lön.

Vinstandelsstiftelse

”Bonussystem” som
avsätter belopp för
anställd till
vinstandelsstiftelse

Nej

Nej

Övertidsersättning

Ja

Nej


Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm