• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Litet fakturalexikon
  • /

Litet fakturalexikon

På fakturaspecifikationen får du en kortfattad förklaring till vad som förorsakar en premieändring för någon av era anställda. På den här sidan får du en djupare förklaring. Du ser också om det är oss eller Alecta du ska kontakta vid frågor.

Skriv tabellbeskrivning härAlternativ ITP

En anställd som tjänar mer än tio inkomstbasbelopp har med arbetsgivarens samtycke valt alternativ ITP. Konsekvensen blir att arbetsgivaren betalar för de aktuella ITP 2-delarna till Collectum respektive den alternativa ITP:n till det bolag där denna pensionslösning har tecknats.

Avanmäld på grund av pensionsuttag

Den anställde har gått i pension i förtid på eget initiativ och arbetsgivaren har avanmält honom eller henne.

Avgångspension/slutbet

Den anställde har gått i avgångspension. Arbetsgivaren har innan dess kontaktat Alecta för en offert och nu accepterat den. Kontakta Alecta på telefon 08-441 92 40 vid frågor.

Avstått familjepension

Den anställde har avstått från framtida inbetalningar till familjepensionen för att istället förstärka sin ITPK.

Basbeloppsändring

Vid varje årsskifte räknas ITP 1- och ITP 2-försäkringarna om efter de nya basbeloppen. På Alectas hemsida Länk till annan webbplats. ser ni hur premierna normalt påverkas. På Collectums hemsida hittar ni en sammanställning över de aktuella premierna ni betalar för era tjänstemän.

Byte finans.form

Arbetsgivaren har bytt finansieringsform från finansiering enligt FPG/PRI till försäkring (Alecta) eller tvärtom.

Deltidspensionspremie

Även kallat Flexpension. En kollektivavtalad löpande kompletterande premie för anställda inom vissa kollektivavtalsområden. Läs mer om Deltidpension/Flexpension.

Dröjsmålsränta

Om betalning sker efter fakturans förfallodatum kommer dröjsmålsränta att debiteras. Dröjsmålsräntan fastställs när fakturan är betald, och debiteras på nästkommande faktura. I fakturaspecifikationen framgår hur dröjsmålsräntan beräknats. På själva fakturan framgår enbart totalbeloppet.

EFA-premie

En kollektivavtalad löpande kompletterande premie för vissa kategorier av anställda på företag som är medlemmar i Energiföretagens Arbetsgivareförening. Läs mer om EFA.

Engångspremie

Kompletterande premie som betalas in vid enstaka tillfällen.

Fördelning parallella anställningar

Om en anställd haft dubbla anställningar i mer än tolv månader fördelas tidigare intjänad pension på båda anställningarnas försäkringar enligt ett kvoteringssystem.

Inlösen av PRI-fribrev

Arbetsgiven har löst in PRI-fribrev/PRI-skuld.

Inlösen PRI pga ITPK-flytt

Detta kan bli aktuellt hos en arbetsgivare som har finansiering enligt FPG/PRI och har eller har haft anställda med "gammal" ITPK i PRI. Om personen vill flytta den ITPK som finns i PRI, utlöser detta en debitering av ITPK-utfästelsen som arbetsgivaren ska betala. Premiedebiteringen förs sedan över till det försäkringsbolag personen har valt.

Kollektiv slutbetalning

Den anställde slutar i pensioneringssyfte efter 62 års ålder, men får ändå de premier som återstår att betala till 65 års ålder. Dessa betalas inte av arbetsgivaren utan med kollektiva medel från Alecta.

Kompensation PBF kompl premier

Kompensation till företaget vid retroaktiv justering av premiebefrielse på en anställd.

Kompensation utland

Komplettering till försäkringen vid utlandsanställning i vissa länder. Ersätter uteblivet intjänande till allmän pension.

Kostnadsställebyte ITP

Byte till kostnadsställe.

Kostnadsställebyte TGL

Byte till kostnadsställe.

Kostnadsställebyte

Byte från kostnadsställe.

Livsarbetstidspremie

Kollektivavtalad kompletterande premie i form av en engångspremie inom vissa avtalsområden. Den anställde kan välja inbetalning till pension istället för lön eller ledig tid. Läs mer om livsarbetstidspremier.

Löneändring

Den anställde har fått höjd eller sänkt lön.

Löneväxling

Kompletterande premie som härrör till att den anställde växlat lön mot extra pensionsavsättning.

Löpande kompletterande premie

En löpande kompletterande premie som kan vara ett fast belopp per månad eller en viss procent av lönen.

Manuell justering

Manuell justering. Kontakta Alectas kundservice för företag Länk till annan webbplats. vid frågor.

Pensionsåldershöjning

Pensionsåldern höjs för ITP 2-försäkringen. Dock max till 65 år.

Pensionsålderssänkning

Arbetsgivaren har begärt en offert från Alecta och accepterat den för en sänkning av pensionsåldern för den anställde. Kontakta Alectas kundservice för företag Länk till annan webbplats. vid frågor.

Pensionär

Den anställde går i pension och börjar få sin ålderspension utbetald. Denna text kan också komma upp för en person som har varit långtidssjukskriven och därför inte funnits med på fakturan på länge, eftersom arbetsgivaren har varit premiebefriad.

Premie

Premie för ålderspension ITP 1, inklusive premiebefrielseförsäkring och sjukpensionspremie.

Premiebefrielse

En arbetsgivare betalar inga premier för en försäkrad som varit sjukskriven till minst 25 % i 90 dagar (karenstid).

Premiebefrielse kompl premier

Premiebefrielse premie för de löpande kompletterande premier den anställde omfattas av, oavsett om de är kollektivavtalade eller överenskomna på annat sätt.

Retroaktiv förändring

Manuellt registrerad händelse. Kontakta Alectas kundservice för företag Länk till annan webbplats. vid frågor

Samordning

Den anställdes tidigare pensionsförsäkringar ska samordnas med den nuvarande ITP 2-försäkringen. Detta kan påverka den premie arbetsgivaren betalar både uppåt och nedåt. Kontakta Alecta Länk till annan webbplats. vid frågor om samordning.

Det kan också bli aktuellt med samordning när en försäkrad inte längre har dubbla anställningar och därmed dubbla försäkringar. När den ena anställningen upphör, läggs försäkringarna ihop om de finns inom samma pensionsplan.

Svensk scenkonst

En kollektivavtalad löpande kompletterande premie för vissa kategorier av anställda inom området Svensk scenkonst. Läs mer om Svensk scenkonst.

Ändra utlandsinfo

En anställd får kompensationsförmåner på grund av utlandsanställning

Ändrad förmån

Kontakta Alectas kundservice för företag Länk till annan webbplats. vid frågor.

Ändrad utlandsinfo

Olika ändringar som görs med en anställds utlandstjänstgöring kan finnas under denna rubrik. Kontakta Collectum på telefon 08-508 981 00 för mer information.

Ändring före PRI-inlösen

En retroaktiv ändring har gjorts vid en tidpunkt som ligger före tidpunkten för PRI-inlösen.

Ändring vid fd anställning

Retroaktiv ändring hos en tidigare arbetsgivare, vilket påverkar storleken på den premie ni betalar. Kontakta Alectas kundservice för företag Länk till annan webbplats. för mer information.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm